عمو پورنگ از صدا و سیما خداحافظی کرد

عمو پورنگ و چهره واقعی او