چرا بعضی از نسل‌سومی‌ها تریپ افسردگی می‌گیرند ؟! (جالب)